Tannaco

Váš partner dopravních a průmslových staveb

Politika integrovaného systému

Politika integrovaného systému

Pro zajištění tvorby integrovaného systému managementu, jeho udržování, rozvoje a trvalého zlepšování ve společnosti TANNACO, a.s. máme stanovenou následující politiku:

 • Základním cílem společnosti je dosáhnout toho, aby se stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti stavební výroby, dopravy, lesního hospodářství a dalších poskytovaných služeb u kterých bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.
 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2001, požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a specifikacemi normy OHSAS 18001:1999. To znamená s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících jakost produktu, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti.
 • Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému jakosti, systému životního prostředí a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování jakosti námi poskytovaných produktů.
 • Významnou spoluúčast na tvorbě jakosti poskytovaných produktů, dodržování systému životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají naši subdodavatelé, proto s nimi rozvíjíme stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů.
 • Vedení společnosti vytváří odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců.
 • Všichni zaměstnanci plní požadavky legislativy platné pro oblast ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
 • Společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, a rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.
 • Všichni zaměstnanci se podílí na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.
 • Společnost se zavazuje, že bude svým neustálým zlepšováním systému BOZP  snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích.
 • Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů zaměstnanci minimalizují vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

2013 Tannaco, a.s. - Všechna práva vyhrazena